Mysql根据经纬度计算距离并排序

Mysql根据经纬度计算距离并排序

万能青年
2022-03-14 / 0 评论 / 65 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2022年03月14日,已超过712天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

计算公式

l0qahplk.png

纬度:31.182592 store_locy 经度:121.431744 store_locx

按M计算

    SELECT *,
        ROUND(
        6378.138 * 2 * ASIN(
          SQRT(
            POW(
              SIN(
                (
                  31.182592 * PI() / 180 - store_locy * PI() / 180
                ) / 2
              ),
              2
            ) + COS(31.182592 * PI() / 180) * COS(store_locy * PI() / 180) * POW(
              SIN(
                (
                   121.431744 * PI() / 180 -  store_locx * PI() / 180
                ) / 2
              ),
              2
            )
          )
        ) * 1000
      ) AS distance
    FROM t_merchant_store
    ORDER BY distance ACS

按KM计算

  SELECT
  *,
  (
  2 * 6378.137 * ASIN(
  SQRT(
  POW( SIN( PI( ) * ( 121.431744- store_locx ) / 360 ), 2 ) + COS( PI( ) * 31.182592 / 180 ) * COS( store_locy * PI( ) / 180 ) * POW( SIN( PI( ) * ( 31.182592- store_locy ) / 360 ), 2 ) 
  ) 
  ) 
  ) AS distance 
FROM
  t_merchant_store 
ORDER BY
   distance ASC

转自: https://blog.csdn.net/lishuaiqi_d/article/details/105428037

0

评论 (0)

取消